Hallituksen es. 281/2010 laiksi vak.oikeuden muuttamisesta

Kuntoutustukipäätökset, eläkepäätökset - KELA - Eläkevakuutusyhtiö - Vakuutusyhtiö - Vakuutuslääkärit - Vakuutusoikeus/valituslautakunnat

Hallituksen es. 281/2010 laiksi vak.oikeuden muuttamisesta

ViestiKirjoittaja fedja » 02 Helmi 2011, 17:30

Hallituksen esitys (HE 281/2010) laiksi vakuutusoikeuden muuttamisesta (PeV)
Muutetaan vakuutusoikeuslain ja -asetuksen säännöksiä siten, että kevennetään vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja, nostetaan esittelijän kelpoisuutta toimia ratkaisukokoonpanossa koskevat säännökset valtioneuvoston asetuksesta lain tasolle. Muutetaan lääkärivarajäsenen nimike vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi, jolta voidaan ratkaisukokoonpanon ulkopuolisena asiantuntijana pyytää asiantuntijalausuntoja, joista kuullaan ennen päätöksentekoa asianosaisia. Muutetaan vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten nimittämismenettelyä ja säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuudesta.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, puh. 09 1606 7915
Esitys annettu eduskunnalle 3.12.2010.

Löytyy www-sivulta:
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/H ... nesitykset
Master of Kiristys and Jumitus
fedja
Foorumin ylläpitäjä
Foorumin ylläpitäjä
 
Viestit: 1735
Liittynyt: 28 Kesä 2008, 17:18

ViestiKirjoittaja Ippe » 02 Helmi 2011, 18:45

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.as ... .fi&f=WORD

Kiitos Fedja, ja tästä löytyy vielä enemmän tietoa.
Ippe
Kiivas niskoittelija
Kiivas niskoittelija
 
Viestit: 155
Liittynyt: 07 Loka 2010, 11:32

ViestiKirjoittaja DirtyDeeds » 02 Helmi 2011, 19:19

Hiukan vilkuilin pikaisesti esitystä. Tässä äkkiseltään pari mielenkiintoista lainausta ja havaintoa. Täytyypä katsoa, jos jaksais joku päivä lukaista paremmin läpi. Paino sanalla JOS.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Vakuutusoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään luomalla nykyisten kolmi- ja viisijäsenisten kokoonpanojen rinnalle yhden tuomarin kokoonpano sekä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama kokoonpano. Lisäksi viisijäsenisiä kokoonpanoja kevennettäisiin vähentämällä työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten osallistumista ratkaisukokoonpanoihin kuitenkin siten, että ratkaisukokoonpanoa voidaan täydentää asiantuntijajäsenillä kaikissa voimassa olevan lainsäädännön mukaan asiantuntijakokoonpanossa käsiteltävissä asioissa, jos asian laatu sitä edellyttää.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös niin, että lainkäyttöasioita ei kaikissa tapauksissa olisi välttämätöntä ratkaista muodollisessa istunnossa, jossa kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat samanaikaisesti läsnä. Yksimielisissä asioissa ratkaisu olisi mahdollista tehdä ratkaisukokoonpanoon kuuluvien jäsenten yksiselitteisten kirjallisten kannanottojen perusteella. Tarkoituksena olisi kuitenkin säilyttää pääsääntönä asioiden ratkaiseminen varsinaisessa istunnossa.
Ehdotuksen mukaan vakuutusoikeuden täysistunnon kokoonpanoa supistettaisiin. Lainkäyttöasian siirtämistä koskevat säännökset nostettaisiin valtioneuvoston asetuksesta lain tasolle.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nykyisin valtioneuvoston asetuksessa olevat tarkemmat säännökset esittelijän kelpoisuudesta toimia ratkaisukokoonpanon jäsenenä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös lisäselvityksen vastaanottamisen rajoittamisesta ratkaisupäivään ja vakuutusoikeuden velvollisuudesta antaa muutoksenhakijalle tiedot asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamiseksi. Lisäksi ehdotetaan, että vakuutusoikeus voisi vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä poistaa siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta tai esitystä.

Vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten nimittämiseen ehdotetaan liitettäväksi sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely ja lääkärijäsenten nimittämismenettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi lääkärivarajäsenen nimike muutettaisiin vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi ja asema selkeytettäisiin puhtaasti asiantuntijana toimimiseen.

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa, lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.


Tämä esityksen alussa oleva tiivistelmä kertoo sen, että tällä haetaan lähinnä kevennystä ja nopeutusta käsittelyaikoihin. Mitään perusteellisia muutoksia, jotka merkittävästi parantaisivat päätösten puolueettomuutta ja tasapuolisuutta ei ole näkyvissä. Sen nyt tosin ei ole yllätys, varsinkaan sen jälkeen kun näin aikanaan valmisteluun määrätyn työryhmän kokoonpanon. Sehän oli lähinnä sitä "pukki kaalimaan vartijana" -lähestymistapaa, jossa ei puolueettomia asiantuntijoita kovin paljoa ollut mukana. Suurin osa työryhmän jäsenistä oli vakuutusoikeuden edustajia ja ymmärtääkseni heidän palkkansa maksavat vakuutusyhtiöt. Sopii korjata, jos muistan väärin, mutta muistaakseni vakuutusoikeuden kustannukset maksaa vakuutusyhtiöiden konsortio. Ja "sen lauluja laulat, kenen leipää syöt", eikö?Toinen mielenkiintoinen pätkä liittyy lääkärijäseniin (korostukset allekirjoittaneen käsialaa):
Lääkärijäsenet

Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa lääketieteen ja oikeustieteen välinen raja ei ole selväpiirteinen ja yksiselitteinen. (1.) Asioiden ratkaisu perustuu osaksi oikeudelliseen ja osaksi lääketieteelliseen arviointiin. Oikeustieteen ja lääketieteen rajamaastoa, jossa niiden täydellinen erottaminen ei ole enää mahdollista, voidaan luonnehtia vakuutuslääketieteen ydinalueeksi. Vakuutuslääketieteen hallinta edellyttää siten sekä oikeudellista että lääketieteellistä erityisasiantuntemusta. Noin 60 prosenttia vakuutusoikeudessa vuosittain käsiteltävistä asioista on lääketieteellistä erityisasiantuntemusta vaativia.

Oikeusvarmuuden turvaaminen edellyttää, että vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoon kuuluu lääkärijäsen. Lääkärijäsenet ovat tehokas tapa hankkia lääketieteellistä erityisasiantuntemusta, jota vakuutusoikeuden lainoppinut jäsen ei voi ilman erityisopintojen suorittamista muuten saavuttaa. Nykyinen lääkärijäsenjärjestelmä mahdollistaa vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja lakimiesjäsenten välisen välittömän keskustelun. Vakuutusoikeustuomareilla ja esittelijöillä tulee olla tietämystä myös lääketieteestä ja lääkärijäsenillä vastaavasti toimeentuloturvalainsäädännöstä. Lääkärijäsenten, vakuutusoikeustuomareiden ja esittelijöiden välisen kiinteän vuorovaikutuksen kautta vakuutusoikeuden lakimiehille ja samoin lääkärijäsenille karttuu huomattavasti omaa koulutusta laaja-alaisempi asiantuntemus.

Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän lääkärijäsenet ovat olleet julkisuudessa jatkuvan arvostelun kohteina. (2) Vakuutusoikeuden lääketieteelliseen arviointimenettelyyn kohdistunut arvostelu on osaltaan johtunut etuuslainsäädännön ja sen soveltamiskäytännön vaikeaselkoisuudesta. Hoitavien lääkäreiden tavassa laatia lääketieteellistä selvitystä toimeentuloturvaetuushakemuksia varten on myös suuria yksilöllisiä eroja. Etuudenhakijoita tulee kuitenkin kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä, keitä hänen hoitavat lääkärinsä ovat. Toimeentuloturvaetuuksien myöntämistä ei voida perustaa yksinomaan hoitavien lääkäreiden kannanottoihin, minkä vuoksi vakuutusoikeuden lääkärijäsen arvioi lääketieteellisen selvityksen ottamalla huomioon etuuslainsäädännön soveltamiskäytännön sekä tarvittaessa konsultoimalla lisäksi muuhun kuin omaan alaansa erikoistunutta lääkärijäsentä.

Useat toimeentuloturvaetuuden saamisen edellytyksiä koskevat lainsäännökset ovat niukkoja ja niissä lainsäätäjä on jättänyt lain soveltajalle hyvin laajan harkintavallan.(3) Monien etuuksien saamisen edellytykset perustuvat pääosin soveltamiskäytäntöön. Ongelmallista on, että etuudenhakijoilla ei ole useinkaan mahdollisuutta saada siitä tietoa. Tämän vuoksi heillä ei ole myöskään mahdollisuutta arvioida etuuspäätöksensä lainmukaisuutta.

Jos vakuutusoikeus ylimpänä oikeusasteena hylkää lääketieteellistä asiaa koskevan valituksen, muutoksenhakijan epäluottamus kohdistuu helposti vakuutusoikeuden lääkärijäseniin. Muutoksenhakijat vaativatkin usein saada tiedon vakuutusoikeuden lääkärijäsenten kannanotoista. Syynä tähän on epäily siitä, että vakuutusoikeuden lääkärijäsenen kannanotto on sisältänyt jotakin sellaista ratkaisevaa muutoksenhakijalle epäedullista tietoa, johon tämä olisi halunnut esittää oman näkemyksensä.

Lääketieteelliset toimeentuloturvaetuusasiat ovat muutoksenhakijoille usein tärkeitä ja henkilökohtaisia. Jos muutoksenhakijalle on jo ennen vakuutusoikeusvaihetta muodostunut usko siihen, että hän on oikeutettu hakemaansa etuuteen, vakuutusoikeuden hyvin perustellunkin hylkäävän päätöksen hyväksyminen ja ymmärtäminen saattaa olla hänelle vaikeaa. Edellä mainituista syistä vakuutusoikeuden lääketieteellistä arviointimenettelyä olisi saatettava nykyistä läpinäkyvämmäksi. Tietämys etuuslainsäädännön soveltamiskäytännöstä ja etenkin sen muodostumisperusteista olisi muutoksenhakijoille erityisen tärkeää.

Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriö tekee oikeusministeriölle esityksen vakuutusoikeuden lääkärijäsenistä. Tämän jälkeen oikeusministeriö esittelee asian valtioneuvostolle, joka määrää esitetyn lääkärin toimimaan vakuutusoikeuden sivutoimisena lääkärijäsenenä määräajan. Vakuutusoikeuden lääkärijäsenten virkoja täytettäessä ei ole noudatettu avointa hakumenettelyä. Avoimen hakumenettelyn puuttuminen on osaltaan aiheuttanut vakuutusoikeuden lääkärijäseniin kohdistunutta arvostelua sekä epäluottamusta vakuutusoikeuden lääketieteellistä arviointimenettelyä kohtaan.(4)


Kommentteja ylläolevan pätkän numeroilla merkitsemiini kohtiin:

(1)-kohta: Hahhahhaa! (Tähän en muuta kommenttia keksinyt tai katsonut edes tarpeelliseksi...)

(2)-kohta: Tämä on erittäin mukavaa kuulla. Se osoittaa, että asian esille nostamisella ja kritisoinnilla on ollut jotain vaikutusta. Jos tätä jatketaan, ehkä jossain vaiheessa järjestelmään tehdään joitain todellisiakin muutoksia. Ei sen puoleen, etteikö käsittelyaikojen nopeuttaminenkin ole omalta osaltaan hyvä asia.

(3)-kohta: Onkohan järkevää, että lain soveltajalle on jätetty niin paljon harkintavaltaa eikä samanaikaisesti ole riittävästi panostettu sen puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseen?

(4)-kohta: Niinpä. Ei hirveän terveeltä kuulosta, että tässä ei ole avointa hakumenettelyä. Sekin voisi osaltaan varmistaa sen, että sinne saataisiin osaavia ja puolueettomia asiantuntijoita. Jos nykyisellään sosiaali- ja terveysministeriö tekee esityksen lääkärijäsenistä, niin herää kysymys ketäköhän stm konsultoi tässä asiassa? Ja keneltä se voi listan sopivista lääkärijäsenistä saada? Etteivät vain vakuutusyhtiöt todellisuudessa ole se taho, joka tämän listan kirjoittaa? :shock:

Se mikä tuossa erityisesti jää mietityttämään on se, että lääkärijäsenten pätevyydelle ratkaisemaan juuri tietynlaisten potilaiden hakemuksia ei ole kiinnitetty mitään huomiota. Eikös olisi loogista, että esimerkiksi aivovammapotilaiden tapausten ratkomiseen vaadittaisiin sen alueen osaamista kyseiseltä lääkäriltä? Tai että kuntoutusmahdollisuuksien arviomisessa käytettäisiin kuntouttamiseen erikoistuneita lääkäreitä eli fysiatreja? Ei, näin ei tuonkaan lakiesityksen mukaan todellakaan ole, vaan paljon tärkeämpänä pätevyysvaatimuksena näytetään pitävän toimeentuloturvalainsäädännön tuntemusta?!?!

Miksi lääkärijäsenen pitää olla niin hyvin perehtynyt toimeentuloturvalainsäädäntöön sen sijaan, että olisi riittävän pätevä arvioimaan hakijan terveydentilaa? Ehkä sen takia, että ymmärtäisi antaa riittävästi hylkääviä päätöksiä? Vai olenko vain turhan pessimistinen?

Joo, tuonne lakiesitykseen on kirjattu vain mahdollisuus lääkärijäsenen OMAN HARKINTANSA PERUSTEELLA konsultoida jotain toista lääkärijäsentä, joka oletettavasti olisi tarvittavan alueen erityisasiantuntija. Jotenkin minusta tuonne esitykseen pitäisi mieluummin kirjata koko Vakuutusoikeuden kokoonpanolle vastuu varmistaa, että käytettävissä on tapauksen ratkaisemiseen riittävä ja oikeanlainen lääketieteen osaaminen. Toisin sanoen minusta Vakuutusoikeus olisi velvoitettava käyttämään sellaista lääkäriä, jonka osaamisalue nimenomaan kattaa hakijan arvioimisessa tarvittavat erikoisosaamisen.

No, positiivista on kuitenkin se, että selvästi tiedostetaan paine tehdä käsittelystä ja lääketieteellisistä perusteluista läpinäkyvämpiä. Sekin on askel oikeaan suuntaan. :P
Kovia kipuja alkaen 8/1999, niskaan tehty 1999 anteriorinen dekompressioleikkaus, väli C7-Th1 luudutettu yhteen, selässä madaltumia, instabiliteettia, protruusioita, kipuja
Blogi: http://dd-speaks-his-mind.blogspot.com/
DirtyDeeds
Foorumin ylläpitäjä
Foorumin ylläpitäjä
 
Viestit: 1614
Liittynyt: 27 Loka 2008, 23:22
Paikkakunta: Oopu


Paluu Vakuutusoikeudelliset asiat

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa