Niskakipu ja kaularangan motor. kontrolli - Fysioterapiatyö

Fysioterapia - Manipulaatiohoidot - Muu kuntoutus - Kirurgia - Lääkkeet - Luontaishoidot - Elmotinin fysioterapiavinkit

Niskakipu ja kaularangan motor. kontrolli - Fysioterapiatyö

ViestiKirjoittaja DirtyDeeds » 22 Helmi 2011, 18:15

NISKAKIVUN VAIKUTUS KAULARANGAN MOTORISEEN KONTROLLIIN - Kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus niskakipupotilaalle suunnatusta tutkimus- ja harjoitusprotokollasta

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapian koulutusohjelma
Opinnäytetyö
Kevät 2010
Kaisa Litovuo


Tiivistelmä:
Niskakipu on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja kansainvälisten arvioiden mukaan jopa 70% ihmisistä kokee sitä jossain vaiheessa elämäänsä. Niskakipupotilaat hakeutuvat usein fysioterapeutin vastaanotolle, minkä vuoksi fysioterapeuttien on osattava tutkia ja eritellä oireiden taustalla olevat tuki- ja liikuntaelinperäiset syyt fysioterapeuttisen diagnoosin laatimiseksi. 2000-luvulla merkittävästi lisääntynyt, näyttöön perustuva tutkimustieto terapeuttisen harjoittelun vaikuttavuudesta niskakivun hoidossa mahdollistaa diagnoosiin pohjautuvan yksilöllisen harjoitteluohjelman laatimisen.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla niskakivun ja kaularangan muuttuneen neuromuskulaarisen toiminnan yhteyttä. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään niskakipupotilailla usein havaittavien kaularangan lihasten toiminnan muuttumisen, motorisen kontrollin häiriintymisen sekä kaularangan ja hartiakaaren muuttuneen asennon vaikutus potilaan kokemiin oireisiin. Opinnäytetyössä esiteltiin kirjassa "Whiplash, Headache and Neck pain"
kuvattu niskakipupotilaalle suunnattu fysioterapeuttinen tutkimus- ja harjoitusprotokolla.

Niskakipupotilaan tutkimus- ja harjoitusprotokolla testattiin yhdellä päänsärkypotilaalla sen hyödynnettävyyden arvioimiseksi fysioterapeutin kliinisessä työssä. Lisäksi tavoitteena oli arvioida potilaan kokemaa subjektiivista hyötyä terapeuttisesta harjoittelusta ainoana fysioterapiamenetelmänä. Niskakipupotilaan tutkimus- ja harjoitusprotokolla osoittautui fysioterapeutin kliinisen työn kannalta helposti hyödynnettäväksi ja riittävän kattavaksi. Päänsärkypotilas koki hyötyneensä harjoittelusta ja hänen oireensa vähenivät merkittävästi alkutilanteeseen verrattuna.SISÄLLYSLUETTELO:
1 JOHDANTO.........................................................................................................1
2 KAULARANGAN RAKENNE TOIMINNALLISESTA NÄKÖKULMASTA.3
2.1Yläkaularangan toiminnallinen anatomia .......................................................3
2.1.1 C0/1-segmentti ........................................................................................3
2.1.2 C1/C2-segmentti......................................................................................5
2.2 Alakaularangan toiminnallinen anatomia ......................................................9

3 KAULARANGAN LIHAKSET JA NIIDEN TOIMINNALLINEN MERKITYS
ASENNON- JA LIIKKEENHALLINNALLE......................................................10
3.1 Lihasten toimintaroolit Comerfordin mukaan .............................................10
3.2 Lihasten luokittelun toiminnallinen merkitys ..............................................11
3.3 Lihasten aktivoitumisjärjestys......................................................................13

4 NIVELEN NEUTRAALIALUE JA SIIHEN VAIKUTTAVAT
PASSIIVISESTI JA AKTIIVISESTI TOIMIVAT RAKENTEET.......................15
4.1 Nivelen neutraalialueen määritelmä.............................................................15
4.2 Neutraalialueen laajeneminen ......................................................................15
4.3 Harjoittelun ja rangan jäykistysleikkauksen vaikutus nivelen
neutraalialueeseen ..............................................................................................16

5 KAULARANGAN ASENNON- JA LIIKKEENHALLINTA ELI
MOTORINEN KONTROLLI ...............................................................................18
5.1 Normaali toiminta ........................................................................................18
5.2 Passiivisen, aktiivisen ja neuraalisen kontrollin merkitys kaularangan
asennon- ja liikkeenhallinnalle...........................................................................19
5.3 Asennon- ja liikkeenhallinnan häiriintyminen.............................................20

6 NISKAKIPU.......................................................................................................22
6.1 Niskakivun esiintyvyys ................................................................................22
6.2 Niskakivun riskitekijät.................................................................................23

7 NISKAKIVUN VAIKUTUS KAULARANGAN ASENNON- JA
LIIKKEENHALLINTAAN...................................................................................25
7.1 Muutokset lihasten kestävyys- ja voimaominaisuuksissa ja aktivoitumisessa
26............................................................................................................................
7.2 Motorisen kontrollin häiriintyminen niskakivun yhteydessä.......................29
7.2.1 CCF-testissä esiintulevat motorisen kontrollin häiriöt..........................34
7.2.2 Kaularangan motorisen kontrollin häiriintyminen yläraajan
toiminnallisten liikkeiden aikana....................................................................35
7.2.3 Ennakkosyttymisen viivästyminen........................................................36
7.2.4 Proprioseptiikan heikkenemisen vaikutus kaularangan motoriseen
kontrolliin .......................................................................................................38
7.3 Kaularangan asennonmuutoksen yhteys niskakipuun ja sen vaikutukset
kaularangan lihasten toimintaan.........................................................................39
7.4 Hartiakaaren ja lapaluun seudun lihasten muuttunut toiminta niskakivun
yhteydessä ..........................................................................................................41
7.5 Kaularangan lihasten rakenteelliset muutokset niskakivun yhteydessä.......41
7.6 Rangan liikkuvuudessa tapahtuvien muutosten ja niskakivun yhteys .........44
7.7 Degeneraation vaikutus niskakipuun ...........................................................45
7.7.1 Degeneratiivisten muutosten kehittyminen ...........................................45
7.7.2 Degeneratiivisten muutosten vaikutus kaularangan asennon- ja
liikkeenhallintaan ...........................................................................................46

8 KAULARANGAN KLIININEN TUTKIMINEN..............................................48
8.1 Asennon analyysi .........................................................................................49
8.1.1 Asennon dynaaminen analyysi..............................................................49
8.1.2 Lapaluun asennon ja hallinnan arviointi ...............................................51
8.1.2.1 Lapaluun neutraaliasennon hallinnan ja lihasvoiman testi .............52
8.2 Aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden tutkiminen ......................................53
8.2.1 Aktiivinen liiketestaus...........................................................................54
8.2.1.1 Flexio ..............................................................................................54
8.2.1.2 Extensio ..........................................................................................558.2.1.3 Rotaatio...........................................................................................56
8.2.1.4 Lateraaliflexio.................................................................................57
8.2.2 Kaularangan segmentaarinen tutkiminen passiivisesti..........................57
8.2.3 Kaula- ja rintarangan ylimenoalueen ja ylärintarangan liikkuvuuden
tutkiminen.......................................................................................................58
8.3 Turvatestit ....................................................................................................58
8.3.1 VBI-testi (Vertebrobasilar insufficiency)..............................................58
8.3.1.1VBI-testin suoritus...........................................................................59
8.3.2 Instabiliteettitestit ..................................................................................60
8.3.2.1 Lig. alarian testaaminen..................................................................61
8.3.2.2 Lig. transversumin testaaminen ......................................................63
8.3.2.4 Membrana tectorian testaaminen....................................................64
8.4 Neuraalikudoksen testaaminen ....................................................................65
8.4.1 SLUMP-testi seisten..............................................................................67
8.5 Kaularangan syvien stabilaattoreiden testaaminen ......................................67
8.5.1 Kranioservikaalisen flexion testi - CCFT..............................................68
8.5.2 Kaularangan extensoreiden testaaminen ...............................................71
8.6 Sensomotorisen kontrollin häiriöiden testaaminen ......................................72
8.6.1 Kaularangan asento- ja liiketunnon testaaminen JPE-testillä................72
8.6.2 Seisomatasapainon testaaminen ............................................................73
8.6.3 Oculomotorisen toiminnan testaaminen................................................74

9 TIETEELLINEN NÄYTTÖ ERI HOITOMENETELMIEN
VAIKUTTAVUUDESTA NISKAKIPUUN.........................................................77
9.1 Manuaalinen terapia.....................................................................................77
9.2 Terapeuttinen harjoittelu ..............................................................................78
9.3 Liikunta, työergonomia ja arkiaktiivisuus ...................................................81
9.4 Lääkehoito....................................................................................................81
9.5 Fysikaaliset hoidot .......................................................................................8210

KAULARANGAN TERAPEUTTINEN HARJOITTELU..............................83
10.1 Vaihe 1 .......................................................................................................84
10.1.1 Kaularangan syvien flexoreiden harjoittaminen..................................84
10.1.1.1 Syvien flexoreiden aktivoiva harjoite...........................................85
10.1.1.2 Syvien flexoreiden kestävyysharjoite ...........................................86
10.1.2 Kaularangan extensoreiden harjoittaminen .........................................86
10.1.2.1 Kaularangan extensoreiden aktivoiminen selinmakuulla .............87
10.1.2.2 Kaularangan syvien extensoreiden harjoite (M.semispinalis
cervicis, mm.multifidi) ...............................................................................87
10.1.3 Harjoite parantamaan yläkaularangan proprioseptiikkaa ja syvien
lihasten toimintaa (m.rectus capitis posterior minor & major)...................88
10.1.4 Harjoite parantamaan yläkaularangan proprioseptiikkaa ja syvien
lihasten toimintaa (m.obliquus capitis superior & inferior)........................89
10.1.3 Lapaluun neutraaliasennon harjoittaminen ja stabiloivien lihasten
aktivointi.........................................................................................................89
10.1.3.1 Harjoite korjaamaan lapaluun neutraaliasentoa............................90
10.1.3.2 Harjoite parantamaan lapaluuta tukevien lihasten kestävyyttä.....91
10.1.4 Rangan neutraaliasennon harjoittaminen ............................................92
10.1.4.1 Rangan neutraaliasennon ohjaaminen ..........................................92
10.2 Vaihe 2 .......................................................................................................93
10.2.1 Syvien flexoreiden ja extensoreiden yhteistoiminnan harjoittaminen 94
10.2.2 Kaularangan liikekontrollin harjoittaminen extensioon ......................94
10.2.3 Lapaluun asennonhallinnan harjoittaminen dynaamisessa liikkeessä.96
10.3 Vaihe 3 .......................................................................................................97
10.3.1 Lihasvoiman harjoittaminen................................................................97
10.3.1.1 Harjoite parantamaan kaularangan flexoreiden voimaa ...............97
10.3.1.2 Harjoite parantamaan kaularangan extensoreiden voimaa ...........98
10.3.2 Sensomotorisen kontrollin harjoittaminen ..........................................99
10.3.3 Kaularangan asento- ja liiketunnon harjoittaminen.............................99
10.3.3.1 Harjoite parantamaan kaularangan asento- ja liiketuntoa...........100
10.3.4 Oculomotorisen toiminnan harjoittaminen........................................10010.3.4.1 Harjoite parantamaan katseen kontrollia kaularangan
neutraaliasennossa ....................................................................................101
10.3.4.2 Harjoite parantamaan katseen kontrollia kaularangan liikkeen
aikana........................................................................................................101
10.3.4.3 Harjoite parantamaan silmän ja pään koordinaatiota..................102
10.3.5 Tasapainon harjoittaminen ................................................................102

11 OPITUN SOVELTAMINEN TYÖELÄMÄÄN ............................................104
11.1 Tutkimustehtävät......................................................................................104
11.1.1 Tutkimus- ja harjoitusprotokollan testaaminen päänsärkypotilaalla
fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta ......................................................105
11.1.2 Terapeuttisen harjoitusohjelman toimivuus ainoana fysioterapeuttisena
menetelmänä päänsäryn hoidossa -potilaan harjoitusohjelmasta kokeman
hyödyn mittaaminen .....................................................................................105

...
Kovia kipuja alkaen 8/1999, niskaan tehty 1999 anteriorinen dekompressioleikkaus, väli C7-Th1 luudutettu yhteen, selässä madaltumia, instabiliteettia, protruusioita, kipuja
Blogi: http://dd-speaks-his-mind.blogspot.com/
DirtyDeeds
Foorumin ylläpitäjä
Foorumin ylläpitäjä
 
Viestit: 1614
Liittynyt: 27 Loka 2008, 23:22
Paikkakunta: Oopu

ViestiKirjoittaja Minsqu91 » 23 Huhti 2013, 21:07

Onko jotain tyypillisiä oireita mistä voi tunnistaa onko niska tulehtunut, jolloin ei alkuun auta kuin tulehduskipulääke (burana ym.) Pystyn kääntelemään päätä puolelta toiselle ja laskemaan sen "rennosti" takaviistoon lääkärin käsille. Niska ei häiritse nukkumista, mutta kipeytyy pian ylösnousun jälkeen. Sirdalud, panacod, voltaren emulgel tai fendelin, saatika lämpötyyny eivät ole auttaneet tässä kivussa ja turtuneessa tunteessa. Pelkään syödä buranaa sen haittavaikutusten takia, ja lihasten harjoittelu täytyy kai aloittaa kun kipu on asettunut mutta miten on?
Minsqu91
Innokas niskoittelija
Innokas niskoittelija
 
Viestit: 75
Liittynyt: 23 Huhti 2013, 10:00

ViestiKirjoittaja DirtyDeeds » 23 Huhti 2013, 22:03

Noin yleisesti ottaen kipu päällä voi jumpata, mutta ne jumppaliikkeet ei saa aiheuttaa kipua tai provosoida kipuja. Itse en olisi voinut selkääni jumpata 13 vuoteen, jos olisin jäänyt odottamaan kivutonta päivää.

Tuon lopputyön lisäksi sun kannattanee vilkaista myös nämä ketjut:

http://niskavamma.munfoorumi.com/viewtopic.php?t=246

http://niskavamma.munfoorumi.com/viewtopic.php?t=966
Kovia kipuja alkaen 8/1999, niskaan tehty 1999 anteriorinen dekompressioleikkaus, väli C7-Th1 luudutettu yhteen, selässä madaltumia, instabiliteettia, protruusioita, kipuja
Blogi: http://dd-speaks-his-mind.blogspot.com/
DirtyDeeds
Foorumin ylläpitäjä
Foorumin ylläpitäjä
 
Viestit: 1614
Liittynyt: 27 Loka 2008, 23:22
Paikkakunta: Oopu


Paluu Hoidot ja kuntoutus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron